top of page

Taisyklės ir sąlygos

Pagrindinis internetinės parduotuvės „coolheat.lt“ asmens duomenų tvarkytojas yra UAB „Frostec“ (registracijos kodas 302420625), adresas Fabijoniškių g. 96, LT-07100 Vilnius, telefono nr.  +37052388337, +37068739020, +37065044215 ir el. paštas info@coolheat.lt

 

Pardavėjas internetinėje parduotuvėje siūlo Cooper&Hunter prekinio ženklo šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą (pvz., šilumos siurblius oras - oras, oro kondicionierius) ir serviso, aptarnavimo, remonto paslaugas. Toliau pateiktos bendros pirkimo – pardavimo sąlygos (toliau – pardavimo sąlygos ir sąlygos) taikomos kiekvieno pirkėjo (toliau – pirkėjas) pirkimui internetinėje parduotuvėje, su prielaida, kad nėra jokio specialaus rašytinio susitarimo tarp pardavėjo ir pirkėjo.

 

Pirkėjas pagal pardavimo sąlygas gali būti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo. Jei pirkėjas yra fizinis asmuo, kuris perka prekes pardavimo sąlygų pagrindu, o sandoris nėra susijęs su savarankiška ekonomine ar komercine veikla, pirkėjas laikomas vartotoju, kaip apibrėžta galiojančiuose vartotojų teisės aktuose (toliau – vartotojas).

 

1. PREKIŲ UŽSAKYMAS

1.1. Pirkėjas užsako prekes pateikdamas pardavėjui internetinėje parduotuvėje užsakymą, nurodydamas savo vardą, prekių kiekį ir informaciją, susijusią su pristatymu, įdiegimu bei kitą užsakymo vykdymui reikalingą informaciją. Pardavimo sąlygos taip pat nurodo montavimo paslaugas, siūlomas per internetinę parduotuvę kaip prekes, nebent būtų nurodyta kitaip.

1.2. Pirkėjas, norėdamas prisiimti pardavimo sąlygose nustatytus įsipareigojimus, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir būti veiksnus. Jei asmuo veikia juridinio asmens vardu, tas juridinis asmuo turi turėti teisingą statusą ir turėti visišką veiksnumą. Atstovas, veikdamas pirkėjo juridinio asmens vardu, patvirtina, kad jis turi visas teises prisiimti juridinio asmens įsipareigojimus, susijusius su sandoriu šiomis pardavimo sąlygomis.

1.3. Susipažindamas su šiomis pardavimo sąlygomis internetinėje parduotuvėje ir aspaudęs mygtuką „Aš perskaičiau ir sutinku su sąlygomis“, pirkėjas patvirtina savo sutikimą su pardavimo sąlygomis, taikomomis užsakymo pagrindu vykdomam pirkimui. Sutartis įsigalioja gavus apmokėjimui priklausančią sumą, į Internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą.

1.4. Pirkėjas sutinka, kad pirkimo sutartis su šiomis pardavimo sąlygomis būtų sudaroma elektroniniu būdu. Pardavėjas įgalioja pirkėją išsaugoti atitinkamo užsakymo turinį ir jų pardavimo sąlygas bei padaryti jų kopiją

1.5. Paspaudęs mygtuką „Aš perskaičiau ir sutinku su sąlygomis“ ir taip atlikdamas pirkimą, pirkėjas patvirtina, kad jis susipažino su visa internetinėje parduotuvėje pateikta informacija apie užsakytas prekes, įskaitant su tokio tipo prekių pagrindiniais duomenimis tokia apimtimi, kuri reikalinga priimti pagrįstą sprendimą dėl pirkimo. Jei pirkėjui reikia papildomos informacijos ar pagalbos (pavyzdžiui, suderinamumo su kitais įrenginiais, tam tikrų funkcijų aktyvavimo ir pan.), pirkėjas gali susisiekti su pardavėju, siųsdamas el. laišką adresu info@coolheat.lt, paskambindamas telefonu +37065044215.

1.6. Pardavėjas per protingą laiką elektroniniu paštu praneša pirkėjui apie užsakymo patvirtinimą arba atmetimą. Pardavėjui išsiuntus patvirtinimą, pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes pagal šių pardavimo sąlygų, vadovaudamasis internetinėje parduotuvėje pateiktomis instrukcijomis. Pardavėjas nepristatys prekių tol, kol nebus gautas visas apmokėjimas už užsakymą, nebent susitarta kitaip. Jei per penkias (5) kalendorines dienas nuo pardavėjo patvirtinimo apie užsakymą negaunamas visas apmokėjimas, užsakymas laikomas nutrauktu be jokių tolimesnių įsipareigojimų.

1.7. Gavęs apmokėjimą už užsakymą, pardavėjas patvirtina mokėjimą elektroniniu paštu, kartu pateikdamas prekių specifikaciją ir jų pristatymo sąlygas.

1.8. Sutikdamas su šiomis pardavimo sąlygomis, vartotojas taip pat sutinka, kad pardavėjas saugotų ir tvarkytų jo asmens duomenis pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ar bet kurį kitą panašų teisės aktą, siekdamas apsaugoti asmens neliečiamybę Europos Sąjungoje, Europos ekonominėje erdvėje ar kitose šalyse. Vartotojas patvirtina, kad pardavėjas gali tvarkyti vartotojo asmens duomenis pagal sutarties sąlygas, su vartotoju sudarytai sutarčiai vykdyti pagal vartotojo prašymą ir perduoti minėtus duomenis asmenims, kuriuos pardavėjas naudoja sutarčiai įvykdyti ir kurie yra įsipareigoję užtikrinti vartotojo asmens duomenų apsaugą.

 

2. PREKIŲ PAKEITIMAS

2.1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti pirkėjo užsakymą pagal turimas atsargas ar dėl kitų objektyvių priežasčių. Pardavėjas praneša pirkėjui apie visus tokius pakeitimus prieš išsiunčiant prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti arba atmesti pakeitimus el. paštu per dvi (2) darbo dienas nuo pranešimo iš pardavėjo gavimo. Jei pirkėjas šios pareigos nevykdo, pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį ir nevykdyti pateikto užsakymo bei būti atleistas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

 

3. PREKIŲ KAINOS

3.1. Kainos pateikiamos internetinėje parduotuvėje nurodytų prekių pardavimo pasiūlymuose. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas pasikeitus valiutų kursams, banko mokesčiams, medžiagų ar darbo sąnaudoms, taip pat dėl vyriausybės veiklos ir dėl kitų priežasčių, nepriklausančių nuo pardavėjo. Bet koks kainos pokytis neturi įtakos prekių kainoms, kurių užsakymą pardavėjas priėmė ir už kurias buvo sumokėta.

3.2. Prekių pardavimo pasiūlymų kainos apima taikomą PVM.

3.3. Jei pasiūlyme nenurodyta kitaip, į kainas neįskaičiuojamos prekių pristatymo, šias išlaidas dengia pirkėjas.

3.4. Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir susigrąžinti prekes iš pirkėjo, jei dėl klaidos prekių kaina internetinėje parduotuvėje yra žymiai žemesnė už prekių rinkos kainą.

 

4. PRISTATYMO SĄLYGOS

4.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas arba kurjeris („Venipak“).

4.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais (2-5 darbo dienos). Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

4.5. Pagal nutylėjimą prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, o pristatymas atliekamas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Pristatymai už Lietuvos Respublikos ribų vyksta tik susitarus su klientu.

4.6. Pardavėjas vienašališkai nusprendžia, kokiu būdu yra patogiausia pristatyti prekes.

4.7. Kai prekės yra paruoštos išsiųsti, pardavėjas išsiunčia pirkėjui raštišką pranešimą (el. paštu arba SMS), nurodydamas numatomą prekių pristatymo laiką. Pardavėjas yra įpareigotas pristatyti prekes per pagrįstą laiką, išsiųsdamas pirkėjui pranešimą apie numatomą prekių pristatymą, o pirkėjas privalo nedelsdamas priimti prekes.

4.8. Netyčinio prekių praradimo ir (arba) sugadinimo rizika ir kita susijusi rizika pereina pirkėjui nuo prekių perdavimo momento pristatymo vietoje. Tuo atveju, jei pardavėjas negali pristatyti prekių dėl priežasčių, susijusių su pirkėju, atsitiktinio prekių praradimo ir (arba) sugadinimo rizika ir kita susijusi rizika pereina pirkėjui nuo to momento, kai pardavėjas tinkamai įvykdė savo pareigą pristatyti prekes pirkėjui.

4.9. Pirkėjas, gavęs prekes, privalo nedelsdamas jas kruopščiai apžiūrėti ir patikrinti, ar visos jos dalys yra nepažeistos ir atitinka užsakymą. Gavęs siuntą, pirkėjas raštu (siuntimo dokumente) užfiksuoja visus defektus, nurodančius prekių sugadinimą pristatant, taip pat kitus matomus neatitikimus, kuriuos pirkėjas pastebėjo ar turėjo pastebėti gavęs prekes, ir nedelsiant praneša apie tai pardavėjui. Esant kitoms klaidoms ar neatitikimams, pirkėjas turi teisę pateikti pretenzijas tik tuo atveju, jei tokios pretenzijos pardavėjui pateikiamos raštu (elektroniniu paštu) per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo prekės gavimo.

4.10. Nepažeidžiant 4.9. punkto, pirkėjo užsakytos prekės nėra grąžinamos, kompensuojamos ar pakeičiamos.

4.11. Jei užsakytų prekių negalima pristatyti dėl prekių pasibaigimo ar dėl kitų priežasčių, apie tai pranešama pirkėjui kuo greičiau ir sumokėti pinigai (įskaitant pristatymo išlaidas) grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo.

4.12. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

4.13. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

 

 

5. PIRKĖJO ATSISAKYMAS PRIIMTI PREKES

5.1. Jei pirkėjas nepriima pristatytų prekių per pardavėjo nurodytą laiką, pirkėjas padengia visas su pristatymu susijusias išlaidas (įskaitant nenumatytas pristatytų prekių sandėliavimo išlaidas).

5.2. Jei pirkėjas vėluoja priimti prekes daugiau nei keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo to momento, kai pardavėjas pranešė pirkėjui apie prekių atvykimą, pardavėjas turi teisę visiškai ar dalinai nutraukti atitinkamą sutarties dalį (įskaitant užsakymą), pranešdamas apie tai pirkėjui ir reikalaudamas atlyginti žalą, atsiradusią dėl to, kad pirkėjas pažeidė sutartį, t.y. nepriėmė siuntos.

 

 

6. MOKĖJIMO SĄLYGOS

6.1. Už užsakytas prekes sumokama iš anksto, neatsižvelgiant į pirkėjo pasirinktą mokėjimo būdą. Atsiskaitymas atliekamas eurais.

6.2. Norėdamas atsiskaityti už užsakytas prekes, pirkėjas turi pasirinkt jam tinkamą apmokėjimo būdą. Pirkėjui siūlomi šie mokėjimo būdai:

6.2.1. Bankų el. bankininkystės sistemomis: Visa, MasterCard, Apmokėjimas pagal sąskaitą;

6.2.2. bankinis pervedimas;

6.2.3. kreditinė kortelė;

6.2.4. apmokėjimas pagal sąskaitą faktūrą vyksta patvirtinant užsakymą paspaudus mygtuką „Apmokėti pagal sąskaitą“, po kurio pirkėjui nurodytu elektroninio pašto adresu bus išsiųsta pagal užsakymą išrašyta išankstinė sąskaita-faktūra. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per penkias (5) kalendorines dienas nuo sąskaitos gavimo į sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą;

 

7. NUOSAVYBĖS TEISĖ                           

7.1. Prekių nuosavybė perduodama pirkėjui visiškai sumokėjus prekių kainą ir visus su tuo susijusius mokėjimus pardavėjui.

7.2. Iki nuosavybės teisės perdavimo pirkėjas neturi teisės duoti su prekėmis susijusių pažadų ar jų įkeisti, o tokie pažadai ar įkeitimai nėra privalomi pardavėjui.

 

8. GARANTIJOS SĄLYGOS

8.1. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys pirkėjui teisę į įrenginio garantiją yra Įrenginio Garantijos Kortelė ir įrenginio įsigijimo bei techninių aptarnavimų atlikimo patvirtinimo dokumentai. Saugokite juos visą garantijos laikotarpį. Įrenginio Garantijos Kortelė yra galiojanti tik tuo atveju, jei yra teisingai užpildytos visos jos grafos.

8.2. Garantija įsigalioja nuo įrenginio įsigijimo datos, nurodytos Įrenginio Garantijos Kortelėje ir PVM sąskaitoje faktūroje.

8.3. Prieš pradėdami naudoti įrangą atidžiai perskaitykite kartu su įrenginiu Gamintojo pateikiamas instrukcijas bei šias garantijos sąlygas.

8.4. Įrenginio montavimo ir paleidimo – derinimo darbus privalo atlikti tik atitinkamai sertifikuotos ir atestuotos įmonės ar asmenys.

8.5. Gamintojo garantija suteikiama tik įrangai. Įrenginį sumontavusi įmonė yra atsakinga už tinkamą atliktų darbų bei naudotų medžiagų kokybę ir suteikia garantiją sistemos montavimo darbams.

8.6. Gamintojo garantija galioja tik įrenginio brokuotų detalių / mazgų keitimui ir neapima tokių darbų kaip apmokymas naudotis įrenginiu, atvykimas į įrenginio sumontavimo vietą, įrenginio demontavimas prieš remontą, sumontavimas po remonto, transportavimas į autorizuotą serviso įmonę ir atgal, gedimų diagnozavimas ir remontas įrenginio sumontavimo vietoje, reguliarus techninis aptarnavimas, užpildymas šaltnešiu, įrangos reikalingos saugiai pasiekti eksploatuojamą įrenginį, nuoma.

8.7. Garantija galioja jei laiku atliekamas įrenginio techninis aptarnavimas, apimantis, bet

neapsiribojantis elektros įvado, kabelių ir jų izoliacijos, šaltnešio slėgio sistemoje, šilumokaičių bei vamzdynų sujungimų sandarumo, kondensato nubėgimo tikrinimą, filtrų ir šilumokaičių valymą, visų darbo režimų ir funkcijų veikimo, išpučiamos oro temperatūros visais darbo režimais patikrinimą. Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip: gyvenamosios paskirties patalpose – 1 kartą per 12 mėn. ir komercinės paskirties patalpose (administracinės, prekybinės, gamybinės ar technologinės paskirties patalpose) - 2 kartus per 12 mėn. skaičiuojant nuo sumontavimo datos. Techninį aptarnavimą turi atlikti atitinkamai sertifikuota įmonė/asmuo. Darbų atlikimas turi būti pažymėtas Įrenginio Garantinėje Kortelėje, tai įrodant paslaugos įsigijimo dokumentais. Darbus atliekanti įmonė/asmuo turi Kortelėje užpildyti tam skirtą skiltį, įvardinant atliktus darbus, nustatytus trūkumus ar gedimus ir jų pašalinimą. Jei techniniai aptarnavimai neatliekami laikugarantija

yra naikinama.

8.8. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už įrangos praradimą ar sunaikinimą.

8.9. Garantijos teikėjas nėra atsakingas už garantinį remontą, jei gedimo šalinimo darbai negali būti atlikti dėl mazgų, detalių ar medžiagų importo/eksporto apribojimų, teisės aktų pasikeitimo ar kitų aplinkybių, ribojančių gedimo sutvarkymą: Force Majeure numatytų sąlygų, mitingų/streikų, komunikacijos ir transporto funkcionavimo sutrikimų, gamybinių sutrikimų, gamintojo sąlygų ir atsakomybių nesilaikymo ar pan.

8.10. Garantinio laikotarpio metu sugedusios kondicionieriaus detalės ir mazgai gali būti taisomi arba keičiami naujais. Garantinio remonto metu pakeistos sugedusios detalės yra Pardavėjo nuosavybė.

8.11. Kai Pirkėjas iškviečia Pardavėjo serviso skyriaus darbuotoją nepagrįstai (nesant garantiniam gedimui) ar ne serviso skyriaus darbo valandomis, atvykimo išlaidas Pirkėjas apmoka remiantis iš anksto suderintais įkainiais

8.12. Garantija netaikoma šiais atvejais:

8.12.1. kai įranga buvo permontuota į kitą, nei yra nurodyta Įrenginio Garantinėje kortelėje vietą;

8.12.2. gedimams atsiradusiems dėl to, kad buvo instaliuota patalpos charakteristikų neatitinkanti įrangą (per galinga ar per silpna);

8.12.3. jei nebuvo laikomasi saugaus įrangos montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros reikalavimų, išdėstytų šiose garantinėse sąlygose ir Gamintojo instrukcijose, pateiktose kartu su įsigyjamu įrengimu;

8.12.4. kai gedimai atsiranda dėl netinkamo šaltnešio ar jo kiekio ar nutekėjimo; per mažo tepalo kiekio sistemoje, netinkamos kokybės sistemos komponentų naudojimo, netinkamo varinių vamzdelių skersmens ar/ir ilgio, pažeisto varinio vamzdelio, dėl ko sutriko šaltnešio cirkuliacija sistemoje; kai įranga pažeidžiama korozijos; dėl kitų priežasčių, galėjusių sutrikdyti ilgalaikį ir taisyklingą šaldymo ir/ar šildymo ciklą;

8.12.5. natūraliai besidėvinčioms dalims, kurios normaliai susidėvi naudojantis įranga ir kurių darbo trukmė priklauso nuo įrangos eksploatavimo intensyvumo, periodiškai keičiamiems priedams (pvz.: oro filtrams), išskyrus atvejus, kai už šių dalių/priedų gedimus yra atsakingas gamintojo gamybos brokas;

8.12.6. gedimams, atsiradusiems dėl elektros tinklo sutrikimų, įtampos svyravimų, elektros instaliacijos pažeidimų;

8.12.7. Pirkėjo padarytiems pažeidimams montuojant ir eksploatuojant įrangą;

8.12.8. defektams, atsiradusiems dėl nekvalifikuotai atlikto remonto, naudotų neoriginalių, gamintojo

nepatvirtintų detalių ar medžiagų, savavališkai padarytų pakeitimų įrenginio konstrukcijoje;

8.12.9. defektams, atsiradusiems dėl išorinių, nuo Gamintojo nepriklausančių aplinkybių (pvz.: stichinės nelaimės, vėtra, žaibas, drėgmė, gaisras, įtampos svyravimai ir pan.) poveikio;

8.12.10. defektams, atsiradusiems dėl į įrenginio vidų patekusių pašalinių objektų, kaip smėlis, skystis (korozija, oksidacija), maistas, vabzdžiai, sukeliančios koroziją medžiagos ir garai, dulkės ir pan;

8.12.11. defektams, atsiradusiems dėl Pirkėjo tyčios ar neatsargumo sąmoningo įrangos ardymo, gadinimo,

mechaninių pažeidimų ir kitų veiksmų kurie iššaukia gedimą ne dėl gamybos broko kaltės.

8.13. Įvykus gedimui ar kilus klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į įrangą sumontavusią

įmonę.

8.14. Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

 

9. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir neatsako už visišką ar dalinį savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą dėl nenugalimos jėgos, tokios kaip gaisras, potvynis, žemės drebėjimas, karas, streikas, teisės aktų pakeitimai, prekių gamintojo ar vežėjo veiksmai ar neveikimas arba kitos aplinkybės, nepriklausančios nuo pardavėjo valios ir kurių pardavėjas negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu; su sąlyga, kad pardavėjas negalėjo išvengti tokios aplinkybės ir jos padarinių ir kad šios aplinkybės daro tiesioginę įtaką šios sutarties vykdymui. Tokiu atveju jo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiu, per kurį susidarė tokios aplinkybės.

9.2. Nenugalimos jėgos atveju pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip po dešimties (10) kalendorinių dienų, pranešti pirkėjui apie tokias aplinkybes ir numatomą jų trukmę.

 

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.

10.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

10.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

10.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

10.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

10.3.6. Pinigai Jums bus grąžinti per 14 darbo dienas po to, kai gausime Jūsų siuntą

10.4. Jeigu grąžinamos kokybiškos prekės jų originalioje pakuotėje, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas

10.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant išlaidos už pristatymą.

 

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

ŠIE GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI TAIKOMI VISIEMS COOPER&HUNTER SIENINIO TIPO KONDICIONIERIAMS IR ŠILUMOS SIURBLIAMS ORAS-ORAS ( TOLIAU ĮRENGINIAI).

 

Įrenginio garantija suteikia pirkėjui teisę į nemokamą galimų, dėl gamybinio broko atsiradusių, defektų pašalinimą 5 metų (60 mėn.) laikotarpiu, eksploatuojant įrenginį pirminėje sumontavimo vietoje buitinio vartotojo lygmeniu. Technologinių, gamybinių, prekybos ir kitų komercinės paskirties patalpų klimato palaikymui naudojamai įrangai suteikiama 2 metų (24 mėn.) garantija įrenginio pirminėje sumontavimo vietoje.

 

Pardavėjas įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų, kad šiuo laikotarpiu įvykęs garantinis gedimas būtų pašalintas, teikti rekomendacijas, susijusias su įrenginio eksploatavimu ir priežiūra. Kondicionierius / šilumos siurblys yra sudėtingas įrenginys, reikalaujantis reguliaraus techninio aptarnavimo. Rekomendacijų dėl techninio aptarnavimo darbų vykdymo nesilaikymas gali sutrumpinti naudojimosi įrenginiu laiką ar sukelti jo gedimą.

Dėl įrenginio techninio aptarnavimo garantijos laikotarpiu pirkėjas privalo kreiptis į montavimą, paleidimą - derinimą atlikusią įmonę.

Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos taikomos atsižvelgiant į vartotojų teises ginančius įstatymus.
 

bottom of page